به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام نموده است. به گزارش ایلنا، توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند. گفتنی است پیش از این احسان خاندوزی در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد 

حذف شود.