در آبان ماه ١٤٠٢ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٤,٩ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است. به گزارش ایلنا،  از مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٠,٩ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه بدون تغییر 39.2 درصد باقی مانده و تورم ماهانه خانوارهای کشور به 2.2 درصد رسیده است. لازم به ذکر است دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه کشور برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٣.٠ درصد برای دهک اول، تا ٤٦.٣ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.٣ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (١.٩ واحد درصد) ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.