در فصل بهار 1402در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم «جوجه‌ی یک روزه» (٩٧,١ درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم «تخم مرغ‌خوارکی» (٨,٤- درصد) است. به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌‌های صنعتی کشور در بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩٧,٤ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧٨.١ درصد) ١٩.٣ واحد درصد افزایش داشته‌ است. میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٨٨.٧ درصد افزایش یافته ‌است.