سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق فعالیت پروازی وسایل پرنده فوق سبک اعم از آموزشی، تفریحی، گردشگری و شخصی به‌دلیل گرمای هوا خبر داد. به گزارش ایلنا جعفر یازرلو گفت: سازمان هواپیمایی کشور به دلیل گرمای هوا و به منظور ارتقای ایمنی در پروازها در سطح کشور کلیه فعالیت‌های پروازی وسایل پرنده فوق سبک اعم از آموزشی، تفریحی، گردشگری و شخصی را تعلیق کرد.

یازرلو افزود: در پی تصمیمات حاصل از رصد و بررسی دقیق شرایط جوی، در شرایط گرمای هوا، محدودیت‌های پروازی برای هواپیماهای MD ناوگان اعمال شده و پرواز این هواپیماها در ساعت ٩ تا ١٨ ممنوع است.