مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: مدت زیادی است که پرداخت مطالبات گندمکاران روی عدد ۵۷ درصد باقی مانده است و همچنان با احتساب نرخ علی‌الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴۳ درصد مطالبات پرداخت نشده و درنهایت این امر منجر به نارضایتی کشاورزان شده است. علیقلی ایمانی افزود: از ابتدای فصل برداشت ریالی بابت گندم بذری به کشاورزان پیمانکار پرداخت نشده است و همین امر موجب شد که اکثر کشاورزان اعلام کنند چنانچه تدابیری در این زمینه اندیشیده نشود، ناچار به تحویل بذر تولیدی از شرکت‌ها و فروش در بازار آزاد هستند. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به گذشت بیش از سه ماه از عدم پرداخت مطالبات بذر و نبود افق روشن در این خصوص، تهیه بذر گندم برای کشت سال زراعی جدید با مشکل روبرو خواهد شد.