رئیس کل بانک مرکزی روسیه


در راه تهران

ایلنا- معاون بین الملل بانک مرکزی گفت: ایران فردا میزبان رئیس کل بانک مرکزی روسیه است و مذاکراتی درباره توافق‌های پولی و بانکی در بانک مرکزی انجام خواهد شد. محسن کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اظهار داشت: ایران امروز میزبان رئیس کل بانک مرکزی روسیه است و مذاکراتی درباره توافق‌های پولی و بانکی در بانک مرکزی انجام خواهد شد.