تسنیم- محمد آقا میری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جزئیات افزایش قیمت شیرخام را اعلام کرد. در این نامه اشاره شده است که این افزایش قیمت به استناد به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی تعیین شده است. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم شیر با بار میکروبی زیر 100 هزار و با 3.2 درصد چربی و سه درصد پروتئین تعیین شده است و به ازای هر 1 درصد کاهش یا افزایش چربی 2 هزار تومان به قیمت اولیه اضافه یا کم می شود.