مهر- سخنگوی صنعت برق گفت: ناترازی برق تمام نشده و مجبور هستیم برنامه‌های مدیریت مصرف را همچون گذشته ادامه داده و اجرا کنیم؛ اما اگر مشترکان خانگی همراهی کنند از این فشار کاسته می‌شود. مصطفی رجبی مشهدی، افزود: در صورتی که در مصرف خانگی صرفه‌جویی نشود، ناترازی برق به بخش‌های صنعت و کشاورزی وارد می‌شود.