بــانـک مــرکـزی تغییرات نرخ سود بین بانکی مربوط به هفته پایانی بهمن ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر این اساس رقم آن به ۲۲.۵۴ درصد افزایش یافت.  نرخ بازار بین بانکی در انتهای ماه گذشته ۲۱.۰۴ درصد بود که اکنون این رقم، افزایش ۱ و نیم درصدی را نشان می‌دهد.  

از طرفی، حداقل نرخ توافق بازخرید که در ماه گذشته ۲۱ درصد بود، اکنون به ۲۲.۵ درصد رسیده است.  همچنین طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند با رشد به‌ترتیب ۲ و ۳واحد  درصدی به ترتیب به ۲۴ و ۱۷ درصد افزایش یافته‌اند.