مهر- رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در مقابل جرایم شخصی و عدم تطبیق عملکرد، مصونیت ندارند. حسین قربان‌زاده درباره مصونیت و نحوه نظارت بر عملکرد هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: صراحت الفاظ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این است که اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، در این خصوص باید به ۲ نکته توجه کرد. نخست اینکه برای جرایم شخصی اعضا و مجریان هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که از موقعیت خود استفاده کرده و جرایمی مانند تبانی و ارتشا را مرتکب شوند، هیچ مصونیتی وجود ندارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: نکته دوم که شامل مصونیت نمی‌شود، عدم تطبیق عملکرد اعضای هیئت عالی مولدسازی و مجریان آن با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و آئین‌نامه اجرایی آن است.