آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۱۷ دی‌ماه نشانگر پرشدگی تنها ۳۸ درصد مخازن سدهای کشور است و میزان ورودی سدها نیز منفی ۱۲ درصد را نشان می‌دهد. میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تاکنون معادل ۵.۳۹ میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۶.۱۳ میلیارد مترمکعب بوده ۱۲ درصد  منفی است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با پنج درصد کاهش مواجه بوده است. حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۸.۷۷ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل سه درصد کاهش یافته است.