مهر- دبیر انجمن صنفی جوجه یک روزه گفت: مصرف گوشت مرغ در کشور کاهش پیدا کرده و با وجود قیمت پایین مرغ خرید در بازار ۳۰ درصد افت داشته است. محمدرضا صدیق پور، درباره اخباری مبنی بر حذف جوجه‌های یک روزه از چرخه تولید به مهر گفت: میلیون تخم مرغ نطفه دار که برای جوجه ریزی در نظر گرفته شده بود برای تعدیل مازاد از گردونه تولید خارج شده و به مصارف دیگر رسید. دبیر انجمن صنفی جوجه یک روزه در پاسخ به این پرسش که چرا مازاد تولید صادر نمی‌شود، عنوان کرد: صادرات نیاز به برنامه ریزی بلندمدت داشته و این گونه نیست که هر زمان با مازاد تولید رو به رو بودیم صادرات انجام شود و هر زمان بازار داخل با کمبود مواجه شد مانع صادرات شویم.