سخنگوی صنعت برق گفت: تعرفه‌های برق در تابستان و زمستان تغییر نمی‌کند. به گزارش ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی افزود: صرفا الگوی مصرف برق در تابستان و زمستان متفاوت است؛ به طوری که برای مناطق عادی در تابستان به سبب استفاده از وسایل سرمایشی و افزایش مصرف برق، ۳۰۰ کیلووات ساعت است و در دوره غیرگرم الگوی ۲۰۰ کیلووات ساعت تعیین شده است.