عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اکنون آب چاه‌های کشاورزی را گرفتند و به مردم می‌دهند. زمانی که آب نیست دیگر هیچ چاره‌ای وجود ندارد. همه باید به شرایط موجود توجه داشته و صرفه جویی را در اولویت قرار دهند. همه باید نسبت به وضعیت احساس نگرانی کرده و در مصارف آبی دقت کنیم. به گزارش ایسنا،‌ هادی بیگی‌نژاد گفت: وضعیت سدهای کشور جای نگرانی داشته و مردم باید بحث صرفه جویی در مصرف آب را جدی تلقی کنند وگرنه شهرهای کشور با وضعیت همدان مواجه خواهند شد.