انجمن جوجه یک روزه با ارسال نامه‌ای به اعضای خود هشدار داد که برای رعایت وجهه اجتماعی و اخلاقی از معدوم سازی جوجه یک روزه جدا خودداری کنند. انجمن صنفی تولیدکنندگان یک روزه با ارسال نامه‌ای به اعضای خود هشدار داد که برای رعایت وجهه اجتماعی و اخلاقی از معدوم سازی جوجه یک روزه جدا خودداری کنند.

بنابراین گزارش کاهش قیمت مرغ در بازار بر میزان جوجه ریزی مرغداران نیز اثر گذاشت و در نتیجه میزان تقاضا برای خرید جوجه یک روزه کاهش یافته و تولید کنندگان جوجه یک روزه را نیز با مشکل مواجه کرد.