رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ما در نظام مالیاتی از یک طرف با معافیت‌های گسترده قانونی مواجه هستیم. در برآوردهایی که امسال صورت گرفته نشان می‌دهد که بر اساس اظهارنامه‌های دریافتی حدود 350 هزار میلیارد تومان معافیت داشته‌ایم که به صورت قانونی برای عملکرد سال 1400 در اظهارنامه‌ها دریافت شده است.داود منظور افزود: در یک حالت مطلوب سود حاصل از درآمدهای نفتی توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد و به عنوان سهم صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود می‌تواند به سمت بودجه دولت هدایت شود؛ یعنی بودجه دولت باید بر اساس سود حاصل از درآمدهای نفتی باشد.وی افزود: امسال مالیات وصولی 454 هزار میلیارد تومان خواهد شد، پس این معافیت‌های گسترده در مقایسه با آنچه محقق می‌شود، قابل توجه است و حتما لازم است که معافیت‌های مالیاتی را سامان دهیم و سقف و کف داشته باشد.