رئیس سازمان برنامه و بودجه از برداشت ۱۰ درصدی از صندوق توسعه ملی خبر داد. به گزارش ایلنا، سیدمسعود میرکاظمی در جلسه علنی دیروز مجلس، گفت: امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری داده شده است که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم. ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.