رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش می‌یابد. محمد جعفری، در این نشست تورم دو رقمی را یکی از چالش‌هایی دانست که به صورت مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و افزود: تورم باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به نحو شایسته و بایسته تحقق پیدا نکند و مهم‌ترین علت این تأثیر منفی، نااطمینانی تورمی و عدم قطعیت‌های مترتب بر آن برای سرمایه‌گذاران است.

جعفری در ادامه به جراحی جدید اقتصادی در حوزه هدفمند کردن توزیع یارانه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی طی ماه‌های اخیر پرداخت و آن را یکی از چالش‌های اقتصادی امسال اعلام کرد.

وی ادامه داد: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، لازم است به صورت متوسط بیش از ۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال در کشور سرمایه‌گذاری شود؛ در حالی که کل سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۰، کمتر از ۲ هزار همت بوده است.