تسنیم- مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور آخرین وضعیت ذخایر سد‌های بزرگ کشور را تشریح کرد.

فیروز قاسم زاده افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد، با سپری شدن 290 روز از سال آبی، تا 18 تیرماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سد‌های کشور به حدود 24.59 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 4 درصد کاهش است.

وی گفت: بررسی وضعیت ورودی سد‌های کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به 28.15 میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 4 درصد افزایش نشان می‌دهد.