باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اتاق اصناف تهران گفت: آمارها نشان داده ۷۰ درصد از تراکنش های کسبه مربوط به کسب و کار هست و مابقی صرف تراکنش های شخصی بوده است.

قاسم نوده‌فراهانی افزود: در پی موضوع میزان افزایش مالیات کسبه و اصناف اعتراض کردند که این موضوع را به وزیر اقتصاد بازگو کردیم. طی صحبت های انجام شده بنا بر این شد که هر کسبه ای احتمال داد که در مالیات به آن اجهاف شده و مالیات بیشتری تعیین شده است سوابق را نوشته و بررسی می‌کنیم و سعی بر این است که به هیچ کس در این مورد اجهاف صورت نگیرد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر ۳۱ خرداد زمان اظهارنامه مالیاتی به پایان می رسد و به مدت ۱۵ روز تمدید شد و تا ۱۵ تیر فرصت برای تحویل اظهار نامه مالیاتی وجود دارد. درخواست ما مبنی بر ضرایب مالیاتی که در نظر گرفته اند باید مقداری تقلیل یابد.