تسنیم - معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: ستاد تنظیم بازار کشور قیمت برنج های هندی و پاکستانی را که اخیرا افزایش قیمت داشتند به قیمت قبل برگرداند.

محمد قربانی افزود: ستاد تنظیم بازار کشور که به ریاست مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد قیمت برنج های هندی و پاکستانی که اخیرا به طور رسمی افزایش یافته بودند را به قیمت قبل برگرداند.

وی گفت: بر این اساس هرکیلوگرم برنج هندی که برای 24 هزار تومان تعیین شده بود به قیمت 18 هزار و 500 تومان کاهش یافت، همچنین قیمت برنج پاکستانی که 25 هزار تومان تعیین شده بود  به 20 هزار و 500 تومان برگشت؛ برنج تایلندی نیز که افزایش نداشت در جلسه اخیر نیز تغییر نیافت به قیمت 12 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد.