وزیر ارتباطات گفت: در مسیر توسعه شبکه پایدار در کشور قدم بر می‌داریم و مشکلات اخیر در اینترنت حل خواهد شد.

عیسی زارع پور گفت: دولت سیزدهم دنبال مسدود کردن اینترنت نیست اما فضای مجازی تهدیداتی دارد که قانون‌گذار باید برای آن چارچوب تعیین کند.

وی افزود: شبکه انتقال شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در ۱۰ سال گذشته اشباع شد. در مسیر توسعه شبکه پایدار در کشور قدم برمی‌داریم. مشکلات اخیر در اینترنت حل خواهد شد.