تسنیم- سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر رعایت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی، اعلام کرد که اکنون مصرف گاز بر تولید پیشی گرفته است.

«احمد زمانی»، سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: با کاهش دما، مردم صرفه‌جویی در مصرف گاز و استفاده بهینه از این نعمت الهی را در دستور کار خود قرار دهند، زیرا تنها با رعایت الگوی مصرف بهینه می‌توانیم ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف را کاهش دهیم و از این زمستان زودرس، به سلامت عبور کنیم.

وی ادامه داد: اکنون مصرف بر تولید گاز پیشی گرفته و این یعنی ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف؛ بنابراین باید توجه ویژه‌ای به رعایت الگوی مصرف بهینه در همه نعمات الهی، از جمله گاز داشته باشیم.