توسعه ایرانی- معاون اقتصادی دولت در توئیتی نوشت: اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل می‌شود.

محسن رضایی در توئیتی با هشتگ‌های اقتصاد قوی و مردم نوشت: در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران به ویژه در بودجه و اعتبارات نقش بیشتری داده خواهد شد. اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش‌خصوصی و مردم حاصل می‌شود.