رویترز- بر اساس یافته‌های یک تحقیق مستقل، رئیس صندوق بین المللی پول متهم است زمانی که ریاست بانک جهانی را بر عهده داشته، کارکنان خود را تحت فشار قرار داده است تا اطلاعات را دستکاری کرده و فضای کسب و کار چین را مطلوب تر نشان دهند. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول اتهامات مطرح شده علیه خود مبنی بر دستکاری داده های اقتصادی چین را «نادرست و جعلی» خواند و دفتر رئیس سابق بانک جهانی را به این کار متهم کرد. بر اساس یافته های یک تحقیق مستقل، جورجیوا متهم است زمانی که ریاست بانک جهانی را بر عهده داشته، کارکنان خود را تحت فشار قرار داده است تا اطلاعات را دستکاری کرده و فضای کسب و کار چین را مطلوب تر نشان دهند.