میزان- طبق گزارش کمیسیون اقتصادی با عنوان، «شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم» عدد ضریب جینی (شاخص اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد) کل کشور از ۳۶.۵% در سال ۹۲ به ۴۰.۱% در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام به تهیه گزارش نظارتی درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کرده است. بر اساس این گزارش، عدد ضریب جینی (شاخص اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد) کل کشور از ۳۶.۵% در سال ۹۲ به ۴۰.۱% در سال ۱۴۰۰ رسیده است و این یعنی افزایش نابرابری و تبعیض و بی‌عدالتی