توسعه ایرانی- بر اساس گزارش مرکز آمار؛ تورم سالیانه پایین‌ترین دهک درآمدی در خرداد با ۲.۷ درصد افزایش به ۴۲.۸ درصد رسیده‌است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران؛ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد سال جاری برای کل خانوارهای کشور برابر با ۴۷.۶ درصد گزارش شده‌است. این رقم برای پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی به ترتیب برابر با ۵۱.۶ درصد و ۴۸.۶ درصد گزارش شده‌است. بر این اساس هزینه پایین‌ترین دهک درآمدی در خرداد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش‌ترین افزایش را در میان خانوارهای کشور داشته‌است. تورم سالیانه پایین‌ترین دهک درآمدی در خرداد با ۲.۷ درصد افزایش به ۴۲.۸ درصد رسیده‌است.