توسعه ایرانی-  گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ١۳۹۹ منتشر شد که بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۳ درصد، نرخ تورم ۳۶.۴ درصد و حجم نقدینگی سه میلیون و ۴۷۶ میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در دوره مذکور برابر ۱۵۷ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان بوده است. در این فصل رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب ۶.۸ و ۳.۳ درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل زمستان ١٣٩٩ (برمبنای سال ١٣٩٥) رقم ۲۹۲.۲ بوده که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) ٣٦.٤ درصد بوده است. نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر ۹.۷ درصد بوده است که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٩، ٠.٣ واحد افزایش داشته است.

در فصل زمستان ١٣٩٩ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور برابر ۵۲ هزار و ۳۷۱ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد افزایش داشته است. از این تعداد پروانه ٩٢.٢ درصد مربوط به احداث ساختمان و ٧.٨ درصد مربوط به افزایش بنا بوده است. جمع کل نقدینگی کشور به سه میلیون و ۴۷۶ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال ١٣٩٨، ٤٠.٦ درصد رشد داشته است.