توسعه ایرانی-  وزیر جهاد کشاورزی گفت: پایش‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد خاک‌های زراعی کشور دارای کمتر از یک درصد مواد آلی است که تقویت آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

 «کاظم خاوازی» در مراسم روز جهانی خاک، درباره  اهمیت خاک در اکوسیستم و حفظ تنوع زیستی افزود: با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، حفظ خاک در پایداری بخش کشاورزی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. وی اضافه‌کرد: از این میزان خاک غیرحاصل‌خیز  ۴.۳ میلیون هکتار مبتلا به شوری است.