توسعه ایرانی-  اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین تحلیل خود به بررسی سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای اروپایی پرداخته و جدیدترین رده‌بندی آنها را منتشر کرده است.این آمار وضعیت کشورها با مشارکت تامین اجتماعی و بدون آن بررسی کرده است.

طبق این براورد، در صورتی که مشارکت تامین اجتماعی نیز در عدد نهایی لحاظ شود، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی، در فرانسه بیش از تمام کشورهای اروپایی بوده است و این عدد به ۴۷.۴ درصد رسیده است. پس از فرانسه دانمارک با حدود ۴۷ درصد و بلژیک با حدود ۴۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

طبق براوردهای صورتی گرفته سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی سوئد ۴۳ درصد، اتریش ۴۳ درصد، ایتالیا ۴۲.۶ درصد، فنلاند ۴۲.۳ درصد، یونان ۴۲ درصد و آلمان بیش از ۴۱ درصد بوده است.

در گزارش جدید همچنین این شاخص در منطقه اقتصادی یورو ۴۱.۶ و در اتحادیه اروپا با حضور ۲۸ کشور، ۴۰.۲ درصد ارزیابی شده است.