توسعه ایرانی-   شاخص کل در بازار بورس دیروز ۳۲ هزار و ۵۵۲ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۸۰۹ هزار واحد رسید.

براساس معاملات دیروز بیش از هفت میلیارد و ۴۰۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۲۸ هزار و ۸۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۶ هزار و ۶۳۱ واحد افزایش به ۴۸۷ هزار و ۸۲۶ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با چهار هزار و ۳۶۲  واحد رشد به ۳۲۰ هزار و ۹۰۱ واحد رسیدند.شاخص بازار اول ۳۵ هزار و ۸۹۱ واحد و شاخص بازار دوم ۱۷ هزار و ۳۱ واحد کاهش داشتند.