محمد آسیابانی-  انتشارات علمی و فرهنگی کتاب «آشنایی با تنظیم بازار: نظریه، راهبرد و اجرا» نوشته رابرت بالدوین، مارتین کیو و مارتین لارج، ترجمه محمد صفار را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب هفت بخش یا دفتر (۲۷ فصل) دارد. فصل نخست کتاب مقدمه است که در آن مبحث «تنظیم چیست؟» و «مسائل مختلف در دستور کار تنظیم» طرح شده است. دفتر اول کتاب با عنوان «مبانی» شامل پنج فصل با این مباحث است: «چرایی تنظیم»، «بهترین تنظیم»، «تشریح تنظیم»، «شکست تنظیم» و «تنظیم ریسک».

دفتر دوم کتاب بر بحث «راهبردها» تمرکز پیدا کرده و  دفتر سوم کتاب به «مقررات و اجرا» اختصاص یافته است.

مبحث دفتر چهارم کتاب «کیفیت و ارزیابی» است با این فصل‌ها: «تحلیل هزینه  فایده و ارزیابی تاثیرات تنظیم»، «پاسخگویی، رویه‌ها و انصاف» و «رقابت و همکاری تنظیمی». دفتر پنجم نیز به «تنظیم در سطوح مختلف دولت» اختصاص پیدا کرده است.

همچنین دفتر ششم کتاب با عنوان «مسائل شبکه‌ای» پنج فصل با این عناوین دارد: «هزینه‌های تنظیم در انحصارات طبیعی»، «استفاده از رقابت در صنایع شبکه‌ای»، «تفکیک و رقابت پذیری در صنایع شبکه‌ای»، «اجرای کنترل قیمت‌ها» و «کارآیی و نوآوری در صنایع شبکه‌ای» و دفتر هفتم نتیجه‌گیری از مباحث ارائه شده است.