وزیر ارشاد گفت: نمایشگاه کتاب امسال برای نخستین بار در ۱۵۰ هزار متر در حال برگزاری است و بیش از ۲۵ کشور و هزاران ناشر در نمایشگاه حضور فعال دارند. به گزارش ایلنا، محمدمهدی اسماعیلی دیروز در حیاط دولت، ادامه داد: اتفاق مهمی که برای دومین سال جریان دارد، عدالت فرهنگی است؛ به‌گونه‌ای که هر فرد ایرانی می‌تواند با ورود به سامانه با تخفیف خرید کند و کتاب به صورت رایگان تحویل وی شود. سال گذشته نزدیک به ۲ میلیون نفر از این طریق خرید کردند و  امسال هم این شیوه ادامه دارد.