استاد بازنشسته دانشگاه تهران و وزیر علوم در دولت اصلاحات، با اشاره به نتایج «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» گفت: یکی از نتایج این پیمایش بی‌اعتمادی به رسانه‌ها بود، حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد جامعه به‌صورت زیاد و خیلی زیاد به رسانه‌ها و از جمله صداوسیما بی‌اعتماد بودند. به گزارش رویداد۲۴ مصطفی معین، افزود: همین حدود، یعنی ۶۰ تا ۷۰ درصد به نهاد‌های حاکمیتی بی‌اعتمادی وجود دارد، البته وضعیت مجلس از دولت بدتر بود. طبق این پژوهش بیشترین اعتماد به پزشکان و کمترین اعتماد به سیاستمداران است. به گفته وی، در این پیمایش مشخص شد که بی‌اعتمادی در سطح عمومی ۸۱ درصد است، یعنی ۸۱ درصد افراد جامعه نسبت به یکدیگر اعتماد ندارند.