سال نو بر هموطنان عزیز مبارک؛ امید که روزهای خوشی پیش رو باشد