سومین فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی محوطۀ ویرانشهر خراسان‌شمالی که به ظنّ اغلب تاریخ‌نگاران و باستان‌شناسان خاستگاه پادشاهان اشکانی بوده به سرپرستی مشترک میثم لباف‌خانیکی و روکو رانته در قالب تفاهم نامۀ همکاری مشترک مابین پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و موزۀ لوور انجام گرفت.

به گزارش ایلنا، سرپرست ایرانی هیأت باستان‌شناسی، گفت: سومین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطۀ ویرانشهر واقع در ده کیلومتری شمال شهرستان فاروج، استان خراسان‌شمالی که با مجوز پژوهشگاه صورت گرفت به حصول نتایج مهمی دربارۀ معماری دورۀ اشکانی و ساسانی در منطقۀ شمال خراسان انجامید.

میثم لباف‌خانیکی، با بیان اینکه بقایای معماری نشان می‌دهد محوطۀ ویرانشهر در میانۀ حصاری مربع شکل محصور بوده و عرصه‌ای به وسعت ۱۴ هکتار را پوشش می‌داده است، تصریح کرد: حصار پیرامونی این سکونتگاه به برج‌های متوالی تجهیز می‌یافت و یک ارگ یا حاکم‌نشین در گوشۀ شمال‌غربی آن قرار داشت.

این باستان‌شناس گفت: کاوش های سال گذشته آثاری از یک مجموعۀ معماری را در محل تپه ای که در بخش جنوبی محوطه واقع شده است، آشکار ساخت.لباف‌خانیکی با اشاره به اینکه بخشی از کاوش‌های فصل جاری با هدف تکمیل اطلاعات سال گذشته، به کشف قسمت‌های بیشتری از بنای یادمانی یاد شده انجامید افزود: همچنین کاوش‌هایی که در محل دروازۀ غربی این سکونتگاه صورت گرفت، نشان داد که در طرفین این دروازه دو برج با پلان مستطیل شکل قرار داشته و فضای داخلی هر برج مشتمل بر تالاری به طول ۵/۹ و عرض  ۴ متر بوده است.

او افزود: ساختار دروازه و سازه‌های الحاقی در طول حداقل سه دورۀ معماری دچار تغییراتی شده  که با توجه به شواهد مکشوفه،از اوایل دورۀ اشکانی تا اواسط دورۀ ساسانی به طول انجامیده است.