سرپرست هیأت کاوش گفت: بزرگترین شهر زیرزمینی ایران در تفرش با حضور کاوشگران باستان‌شناسی دانشگاه نیشابور مورد بررسی، کاوش و بهره‌برداری قرار گرفت. به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مهدی موسوی‌نیا با استناد به داده‌های باستان‌شناسی گفت: شهر زیرزمینی تفرش در استان‌مرکزی با ۱۵۰ هکتار وسعت و سه طبقه استقراری، وسیع‌ترین محوطه دستکند ایران و یکی از بزرگترین محوطه‌های زیرزمینی در خاورمیانه و دنیای باستان‌شناسی است.  وی افزود: این محوطه متعلق به دوره سلجوقی است و در اواخر این دوره پس از پر شدن چاه‌های ارتباطی آن، متروک شده است. اما  کشف قطعه سفال‌هایی از دوره ایلخانی تا قاجار در طبقات فوقانی، نشان می‌دهد پس از متروک شدن محوطه، بخش‌هایی از آن ولو به صورت محدود پس از دوره سلجوقی مورد استفاده قرار گرفته است.