رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهروندان قطع درختان را از طریق صفحه شورای شهر در فضای مجازی اطلاع دهند. به گزارش ایلنا، مهدی اقراریان در دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از دستگاه قضا برای پیگیری موضوع قطع درختان در تهران، اظهار کرد: شهروندان کمک کنند تا ما ناظر بر حفظ درختان و محیط زیست باشیم.