سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: سالانه ۲۰ میلیون نفر با اورژانس ۱۱۵ تماس می‌گیرند، که ۱۰ درصد از آنها مزاحم تلفنی هستند. برای جلوگیری از مزاحمت‌های تلفنی، مجوزهای اولیه از دادگاه گرفته شده است و تا به زودی مزاحمان تلفنی حرفه‌ای جلوی دوربین بروند تا دیگران از این کار دوری کنند. مجتبی خالدی افزود: تیمی از دادستانی کل کشور به اورژانس آمده است و مطابق با یک دستورالعمل، دیگر اغماضی برای صدور رأی در کار نیست.  به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور، هزینه اعزام آمبولانس و تکنسین‌های اورژانس به بالین بیمار حدود ۵ میلیون تومان است و در این میان استان خوزستان با ۳۰ درصد و استان خراسان رضوی با ۵ درصد بیشترین و کمترین میزان مزاحمت تلفنی را دارا هستند. خالدی اضافه کرد: فرهنگ‌سازی و صدور احکام دادگاهی برای مزاحمان تلفنی اورژانس ۱۱۵ راهکاری است برای کاهش آمار این افراد.