رئیس شورای شهر تهران مرخصی شهردار تهران را منوط به تأیید صلاحیت او ازسوی شورای نگهبان دانست. به گزارش تسنیم، مهدی چمران گفت: قاعدتا در مواقع انتخابات و تبلیغات عموما باتوجه به اینکه داوطلبان انتخابات وقت شان را برای تبلیغات می‌گذارند؛ تا به حال در دو مورد گذشته شهرداران مرخصی گرفته‌اند که راحتتر و بدون دردسر کار انتخاباتی خود را انجام دهند. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بستگی به این دارد که گزینش‌های شورای نگهبان به چه صورتی است و چه افرادی با هم 

رقابت می‌کنند.