وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در واکنش به مسمومیتالکلی گروهیِ از پزشکان در شیراز گفت: وقتی می‌گویند عالم بدون عمل همین است. به گزارش ایلنا، بهرام عین‌اللهی افزود که در علم پزشکی مصرف دو چیز را که او سیگار و الکل خواند همه عالمان پزشکی انکار می‌کنند. در روزهای گذشته مسمومیت گروهی پزشکان با الکل در شیراز و مرگ دست کم یکی از آن‌ها در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت.  او افزود: الکل جدا از مسایل شرعی، بسیاری از بیماری‌ها را ایجاد می‌کند.