دانشگاه تهران بر اساس ویرایش ۲۰۲۴ رتبه‌بندی موضوعی کیو اس، دارای جایگاه اول ملی در همه حوزه‌های موضوعی «مهندسی و فناوری»، «کشاورزی و جنگلداری» و «شیمی» و «ریاضیات» است و عنوان تنها دانشگاه ایرانی دارای رتبه در حوزه‌های موضوعی «مدیریت و کسب‌وکار»، «آمار و تحقیق در عملیات» و «علوم محیط زیست» را از آن خود کرده است. به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، بر اساس ویرایش ۲۰۲۴ رتبه‌بندی موضوعی کیو اس، در حوزه کلان مهندسی و فناوری دانشگاه تهران رتبه اول کشور و ۳۴۶ دنیا را اخذ کرده است. در حوزه کلان پزشکی و علوم زیستی دانشگاه تهران پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رتبه سوم ایران و ۵۰۰-۴۰۱ دنیا قرار گرفته و در حوزه علوم طبیعی نیز دانشگاه تهران در رتبه اول کشور و ۴۵۰-۴۰۱ دنیا قرار دارد.