معاون درمان وزارت بهداشت آخرین وضعیت ۱۰۰ بیمارستان دارای اخطار ایمنی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، سعید کریمی خاطرنشان کرد: بیمارستان‌ها از منظر ایمنی به ۴ گروه A، B، C وD تقسیم شده‌اند. گروه D، شامل بیمارستان‌هایی می‌شود که از منظر ایمنی وضعیت خوبی ندارند. به طور مثال، بیمارستان لولاگر تغییر وضعیت داده و به درمانگاه تبدیل شده؛ همچنین یک بلوک از بیمارستان حضرت رسول در حال بازسازی است. بیمارستان‌هایی که از منظر ایمنی از وضعیت خوبی برخوردار نبودند، در حال اصلاح یا تخریب و جایگزینی با یک ساختمان جدید هستند..