به گزارش ایلنا، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: در استان تهران با افزایش ۲.۹ درصد و در شهر تهران با افزایش ۶.۶ درصد تلفات انسانـی مواجـه هستیم و استان تهران در خصـوص فوت شدگان ناشی از تصادفات در جایگاه دوم کشور قرار دارد.