رئیس‌جمهوری در حکمی محمدسعید سرافراز را به عنوان دبیر شورا و رئیس مرکز ملی راهبری هوش مصنوعی منصوب کرد. به گزارش دیده‌بان ایران؛ در متن حکم سید ابراهیم رئیسی، بر تشکیل این مرکز ذیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی؛ ایجاد سازوکار مناسب برای اشراف کامل و به‌روز نسبت به توسعه این فناوری در دنیا و پیشرفت‌های کشور در آن؛ ایجاد کارور (اپراتور) و صندوق ملی هوش مصنوعی و ایجاد زیرساخت مناسب پردازشی جهت توسعه هوش مصنوعی در کشور، تأکید شده است.