ضیا نبوی از اخراج یک استاد دانشگاه دیگر خبر داد. وی نوشت: دکتر ‎احمد شکرچی، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی اخراج شد. نامه عدم تمدید قرارداد پیمانی وی توسط هیأت اجرایی جذب دانشگاه شهید بهشتی صادر و ابلاغ شده است.