معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: سن امید به زندگی در زنان و مردان ایرانی افزایش یافته است. امید به زندگی در زنان ۷۸.۵ در سال ۱۴۰۱ و در آقایان ۷۶.۲ درصد بوده است.  به گزارش ایسنا، حسین فرشیدی افزود: در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های بسیار مهمی داشتیم که از جمله آن‌ها جوانی جمعیت بود و چند روز پیش نیز طرح هادیان زندگی اجرایی شد که ما به دنبال افزایش کدهای ملی هستیم. آخر هفته گذشته در سفر ریاست جمهوری در هرمزگان بودیم و موالید آنجا نسبت به سال گذشته ۱.۵ تا ۲ درصد افزایش داشته و قطعا در سایر نقاط کشور هم این روند افزایشی وجود داشته است.