دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرده است دانشجویانی که دارای هرگونه محکومیت انضباطی از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت علوم با هر درجه و عنوان باشند، امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند. به گزارش ایسنا، دانشگاه مختار است در صورت اطلاع از این محکومیت، در هر مرحله از ثبت نام، پذیرش، تحصیل و حتی فراغت از تحصیل با دانشجو مطابق ضوابط و مقررات جلوگیری کند.