جلوی سفارت روسیه در ایران بنرهای اعتراضی و معنادار نصب شده است. به گزارش همشهری آنلاین، شهرداری تهران با نصب بنرهایی مقابل سفارت روسیه در تهران به اقدام این کشور در همراهی با ادعای ضدایرانی امارات و برخی کشورهای عربی درباره جزایر سه گانه واکنش نشان داد.