رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: توسعه سواد در ایران به ۹۸ درصد رسیده است. به گزارش ایسنا علیرضا عبدی افزود: فاصله بین توسعه سواد بین زنان و مردان به ۶ درصد تقلیل یافته است. در امر سوادآموزی شتاب ۲.۵ برابری نسبت به دنیا داشتیم.